Nawigacja

Rekrutacja 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

Regulamin rekrutacji uczniów

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. prof. Tadeusz Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim

 

1.  Zasady rekrutacji uczniów oraz badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej

I stopnia

 1. Szkoła przyjmuje uczniów do szkoły I stopnia w wieku od 6 do 16 lat. Uczniowie sześcioletni są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uczęszczania do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 2. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki

  i programie kształcenia.

 3. Szkoła organizuje okresową działalność konsultacyjną w formie odpłatnych kursów przygotowawczych dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia. Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

 4. Badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się w okresie od 20 maja do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych.

 5. W celu przeprowadzenia badań przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 6. W przypadkach uzasadnionych ilością kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród komisji zespoły kwalifikacyjne liczące, co najmniej 3 osoby, do przeprowadzenia badań przydatności kandydatów.

 7. Badanie przydatności kandydatów do szkoły I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie i przeprowadzone jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Badanie przydatności nie obejmuje przesłuchania z gry na instrumencie. Dopuszcza się przeprowadzenie innych badań uzupełniających.

 8. Kandydaci, którzy w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymali ocenę, co najmniej dobrą, zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły.

   

  2.  Zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II stopnia

 1. Warunkiem przyjęcia uczniów do szkoły muzycznej II stopnia jest ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 21 lat.

 2. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki

  i programie kształcenia.

 3. Podania o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia wraz z zaświadczeniem lekarskim  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności, przyjmowane są od 1 marca do 31 maja.

 4. Egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się

  w okresie od 1 czerwca do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych.

 5. W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 6. Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia obejmuje:

  • egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych

  • egzamin w formie pisemnej lub ustnej z kształcenia słuchu

  • dodatkowo można przeprowadzić egzamin z wiadomości o muzyce

   z zakresu materiału szkoły muzycznej I stopnia.

    

   3.  Postanowienia ogólne dotyczące przyjęcia kandydatów do szkoły.

 1. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz uzyskane przez nich oceny.

 2. Decyzję o przyjęciu kandydatów do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego i badania przydatności. Przyjęcie do szkoły uzależnione jest od ilości miejsc na dany instrument

 3. W przypadku, gdy kandydat do PSM I stopnia nie został przyjęty na dany instrument z braku miejsc, może być przyjęty na inny instrument po sprawdzeniu predyspozycji przez nauczyciela tego instrumentu

 4. Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oceny wraz

  z punktacją mogą być udostępnione na życzenie rodziców.

 5. Szkoła może przyjąć kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzającego, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadając programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia do szkoły ucznia z innej szkoły muzycznej po uprzednim ustaleniu przez komisję predyspozycji i umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której uczeń ma być przyjęty.

   

Kontakt

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.prof.Tadeusza Wrońskiego
  Zapiecek 8
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  NIP 773 16 33 284
 • +48 447244210
  +48 504 851 189

BIP

Strona BIP

Zakup fortepianu Yamaha C5X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego