Nawigacja

Statut Szkoły

Statut Szkoły

 

 

 

 

STATUT

 

 PAŃSTWOWEJ  SZKOŁY  MUZYCZNEJ

 

I i II STOPNIA

 

IM. PROF. TADEUSZA  WROŃSKIEGO

 

W

 

TOMASZOWIE  MAZOWIECKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA  SZKOŁY  I  INNE  INFORMACJE

 

§ 1

 

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

  im. prof. Tadeusza Wrońskiego.

   

 2. Szkoła mieści się w Tomaszowie Mazowieckim, w budynku przy

  ulicy Zapiecek 8/ 10.

   

 3. Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Kultury                                  i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wizytator Regionalny Centrum Edukacji Artystycznej.

   

 4. Ustalona nazwa szkoły winna być używana w pełnym brzmieniu.  Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

   

 5. Szkoła prowadzi naukę w kierunku instrumentalnym.

   

 6. Nauka w szkole I stopnia odbywa się w cyklu sześcioletnim oraz czteroletnim.

   

  a/ W cyklu sześcioletnim szkoła prowadzi kształcenie na:

       fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze, wiolonczeli, flecie,  klarnecie.

  b/ W cyklu czteroletnim szkoła prowadzi kształcenie na:

        klarnecie, akordeonie, flecie, wiolonczeli, gitarze i altówce

  (w uzasadnionych przypadkach także na skrzypcach i fortepianie).

   

 7. Nauka w szkole II stopnia trwa sześć lat i obejmuje następujące

  instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, akordeon i klarnet.

   

   

   

   

   

   

   

  CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

   

  § 2

   

   

 1. Zadaniem szkoły jest uczenie i wychowywanie przez sztukę, umuzykalnianie i przygotowywanie do dalszego kształcenia, a także to, by absolwenci szkoły byli profesjonalnymi muzykami                                 i świadomymi odbiorcami muzyki.

   

 2. Celem działania szkoły jest osiągnięcie poziomu nauczania na tyle wysokiego, żeby większość absolwentów szkoły I stopnia mogła kontynuować naukę w szkole II stopnia, a wszyscy absolwenci szkoły II stopnia mogli podjąć studia w akademiach muzycznych.

   

 3. Ważnym celem jest również zwiększenie zainteresowania dzieci                i młodzieży kształceniem muzycznym w szkole, a także możliwość wyboru najbardziej uzdolnionych dzieci do nauki w szkole oraz popularyzacja muzyki w środowisku Tomaszowa Mazowieckiego.

   

 4. Wymienione cele i zadania szkoła muzyczna I i II stopnia chce osiągnąć poprzez:

   

  a/ prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie

       przedmiotów objętych planem nauczania

  b/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich

       uczniów poprzez koncerty, przeglądy, konkursy

  c/ uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach

       regionalnych i ogólnopolskich

  d/ organizowanie seminariów z udziałem wybitnych pedagogów

       z kraju

  e/ organizowanie wycieczek na koncerty i imprezy muzyczne

       / Filharmonia, Teatry Operowe i in./

  f/ współdziałanie w samorządzie lokalnym w rozwijaniu

       działalności kulturalnej

   

   

 5. Ważne czynniki umożliwiające spełnienie zakładanych celów                      i zadań to:

  a/ rozbudowa budynku szkolnego

  b/ wyposażenie szkoły w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne

  c/ kadra pedagogiczna zaangażowana i przygotowana do pracy

       w ten sposób, że nauczyciel jest postrzegany przez ucznia jako

       mistrz, człowiek, który umie i wie wszystko o przedmiocie,

       którego uczy.

  ORGANIZACJA SZKOŁY

   

  § 3

   

 1. Organizację szkoły w danym roku szkolnym ustala i określa

  dyrektor szkoły w arkuszach organizacyjnych szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, obowiązującej siatki godzin oraz planu pracy szkoły, a zatwierdza organ nadzorujący szkołę.

   

 2.  Organizacja szkoły zawiera liczbę pracowników szkoły łącznie            z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę na podstawie planu finansowego na dany rok szkolny, sporządzonego przez szkołę.

   

 3. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych.

   

 4. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych, wynikający                                  z organizacji szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu                   z nauczycielami tych przedmiotów.

   

 5. Rozkład zajęć nadobowiązkowych wynikający z organizacji szkoły ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów.

   

 6. Tygodniowy plan zajęć indywidualnych ustala nauczyciel                    w porozumieniu z dyrektorem.

   

 7. Tygodniowy plan zajęć teoretycznych i zespołowych ustala dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

   

 8. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach możliwe jest                 prowadzenie w szkole indywidualnego programu lub toku nauczania.

   

  § 4

 1. Nauka w szkole odbywa się przez 6 dni w tygodniu.

   

 2. Zajęcia w szkole mogą się odbywać w godz. 8:00 do 20:30,                   a w soboty od godz. 7: 30 do 16: 00.

   

 3. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut.

 4. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych o znaczących osiągnięciach wymiar czasu zajęć może być zwiększony o 30 minut.

 5. W klasie I-III c6 PSM I stopnia prowadzone są zajęcia zespołu rytmiki i zespołu wokalnego a w klasie I –II c4 zespołu wokalnego. Zajęcia te są obowiązkowe. Decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do zespołu podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi oraz rodzicami.

 6. Po klasie III c6 oraz po klasie II c4 PSM I stopnia oprócz działu instrumentalnego wprowadza się dział muzykowania zespołowego. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniego działu podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego oraz rodzicami.

   

  § 5

   

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

    Szczegółowy zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień określa dyrektor odrębnym zarządzeniem

   

 2. Wicedyrektora powołuje dyrektor szkoły, a po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący szkołę.

   

 3. W szkole mogą być utworzone sekcje lub wydziały, którymi kieruje kierownik sekcji lub wydziału.

   

 4. Kierowników sekcji powołuje dyrektor szkoły.

   

 5. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele prowadzący zajęcia pokrewne mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.

   

 6. Pracą zespołu, o którym mowa w ust. 5 kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

   

 7. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 5 może należeć:

   

  a/ opiniowanie programów nauczania

  b/ opracowywanie propozycji szczegółowych zasad

       wewnątrzszkolnego systemu oceniania

  c/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

       nauczycieli oraz doradztwa metodycznego

  § 6

   

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, a regulamin jej

  działania stanowi załącznik do statutu szkoły.

   

 2.  Zadania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

   

  ORGANY  SZKOŁY

  § 7

 1. Organami szkoły są:

   

  a/ dyrektor szkoły

  b/ rada pedagogiczna

  c/ rada rodziców

  d/ samorząd uczniowski

   

 2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły należy:

   

  a/ kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na

       zewnątrz

  b/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego

  c/ sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków

       harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne

       działanie prozdrowotne

  d/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym

       szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie

       odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

  e/ administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługa szkoły

   

 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych       w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

  Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:

   

  a/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych

       pracowników szkoły

  b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych

       nauczycielom i innym pracownikom szkoły

  c/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady

       Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń,

       nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych

       pracowników szkoły

   

 4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje                 z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem

  Uczniowskim.

   

  § 8

   

   

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej zapisane są w regulaminie

  Rady Pedagogicznej, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

   

 2. Rada Rodziców, która jest jednym z organów szkoły działa według odrębnego regulaminu, który stanowi załącznik do statutu szkoły.

   

 3. W szkole funkcjonuje też Samorząd Uczniowski, a regulamin jego działania załączony jest do statutu szkoły.

   

   

  ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW

   

  § 9

   

 1. Szkoła przyjmuje do szkoły I stopnia kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą conajmniej 5 lat oraz nie wiecej niż 16 lat.

   

 2. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące          w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

   

 3. Szkoła organizuje okresową działalność konsultacyjną w formie kursów przygotowawczych dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia.

   

 4. Podania o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem zdrowia przyjmowane są od 1 marca do 30 kwietnia.

   

 5. Badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się w okresie od 9 maja do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych.

   

 6. W celu przeprowadzenia badań przydatności kandydatów do szkoły I stopnia dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

   

   

 7. W przypadkach uzasadnionych ilością kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby, do przeprowadzenia badań przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia.

   

 8. Badanie przydatności kandydatów do szkoły I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie                        i przeprowadzane jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

  a) dopuszcza się także przeprowadzenie innych ”badań uzupełniających”

   

 9. Kandydaci, którzy w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymali ocenę co najmniej dobrą, zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły.

   

  § 10

   

   

 1. Warunkiem przyjęcia uczniów do szkoły muzycznej II stopnia

  jest ukończenie 10 lat i nieprzekroczenie 23 lat.

   

 2. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące                   w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

   

 3. Podania o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia wraz ze świadectwem zdrowia przyjmowane są od 1 marca do 20 maja.

   

 4. Egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się w okresie od 1 czerwca do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych.

   

 5. W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

   

 6. Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia obejmuje:

   

  a/ egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych

  b/ egzamin w formie pisemnej lub ustnej z kształcenia słuchu

  c/ dodatkowo można przeprowadzić egzamin z wiadomości

       o muzyce z zakresu materiału szkoły muzycznej I stopnia

           7.   skreślony

   

   

   

  § 11

   

   

 1. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz uzyskane przez nich oceny.

   

 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia obowiązującego w szkole.

   

 3. Decyzję o przyjęciu kandydatów do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego i badania przydatności.

   

 4. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów do szkoły oceny co najmniej dobrej, dopuszcza się w miarę wolnych miejsc przyjęcie kandydata z oceną dostateczną.

  a) Jeśli kandydat do PSM I stopnia nie został przyjęty na dany instrument z braku miejsc, może być przyjęty na inny instrument po sprawdzeniu predyspozycji przez nauczyciela tego instrumentu

   

 5. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaje ogłoszona w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji. Lista uczniów przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   

 6. Szkoła może przyjąć kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza tylko na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji                        i umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

   

 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia do szkoły ucznia z innej szkoły muzycznej po uprzednim ustaleniu przez komisję predyspozycji i umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której uczeń ma być przyjęty.

   

   

   

   

   

   

  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIÓW

   

  § 12

   

 1. Uczeń ma prawo do:

   

  a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie

       z zasadami higieny pracy umysłowej

  b/ opieki wychowawczej, zapewnienia warunków

       bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy

       fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności

  c/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie

       dydaktyczno – wychowawczym

  d/ swobody wyrażania myśli i przekonań

  e/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

  f/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych

      sposobów kontroli postępów w nauce

  g/ pomocy w przypadku trudności w nauce

   

 2. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych przeznaczonych do ćwiczeń / ćwiczeniówek / poza rozkładem planu zajęć dydaktycznych, lecz w trybie ustalonym przez dyrektora szkoły.

   

 3. Uczeń ma prawo do korzystania z biblioteki szkolnej                                   i kserokopiarki oraz do wypożyczania instrumentów muzycznych.

   

   

  § 13

   

   

 4. Uczeń ma obowiązek:

        

  a/ przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły

  b/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach

       lekcyjnych i w życiu szkoły oraz w imprezach organizowanych

       w szkole i poza szkołą

  c/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do

       nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły

  d/ dbać o wspólne dobro szkoły, ład i porządek w szkole

   

   

   

   

   

  ZADANIA  I  OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELI

   

   

  § 14

   

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane

  z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

   

 2. Nauczyciel obowiązany jest wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

   

 3. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież                 w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia                        i szacunku dla każdego człowieka.

   

 4. Nauczyciel obowiązany jest dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                              i światopoglądów.

   

 5. W szczególności nauczyciel zobowiązany jest do:

   

  a/ czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu

       dydaktycznego

  b/ organizowania zajęć w sposób zapewniający zdrowie

       i bezpieczeństwo uczniów

  c/ dbania o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny

  d/ wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności

       i zainteresowań

  e/ bezstronności i obiektywizmu uczniów

  f/ udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń

      szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów

  g/ stałego doskonalenia umiejętności dydaktycznych

       i podnoszenia wiedzy merytorycznej

  h/ współdziałania z rodzicami / opiekunami / uczniów

       w sprawach wychowania i kształcenia

   

   

   

   

   

   

  WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

   

  § 15

   

 1. Współpraca między nauczycielami i rodzicami w sprawach

  kształcenia i wychowania polega na:

   

  a/ spotkaniach rodziców z nauczycielami i informowaniu rodziców o bieżących postępach dziecka – w formie rozmowy indywidualnej

  b/ przeprowadzaniu wywiadówek i popisów klasowych

  c/ zebraniach Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, mających

       na celu omówienie problemów i uwag zgłaszanych przez

       rodziców

  d/ wspólnym opracowywaniu programu wychowawczego

   

 2. Rodzice mają prawo do:

   

  a/ znajomości zadań dydaktyczno – wychowawczych w danej

       klasie i szkole

  b/ znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania

  c/ znajomości postępów w nauce oraz przyczyny trudności,

       zachowania i postawy dziecka

  d/ uzyskania informacji w sprawach dalszego kształcenia dziecka

  e/ przekazywania opinii organowi nadzorującemu szkołę

       o pracy szkoły

   

  3. Zasady rozwiązywania spraw spornych stanowią załącznik do Statutu.

   

   

  ZAKRES ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY

   

  § 16

   

 1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi

  w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych                  i pozalekcyjnych.

   

 2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły,                                       z uwzględnieniem zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel tej szkoły.

   

 3. Uczniowie, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych                               i losowych znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą się ubiegać o różne formy pomocy, takie jak:

   

  a/ stypendia

  b/ zwolnienia z opłat na rzecz szkoły

  c/ dofinansowanie do uczestnictwa w konkursach, festiwalach,

       wycieczkach itp.

  d/ dopłat przy zakupie nut lub innych pomocy w nauce

   

   

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

   

  § 17

   

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

   

  a/ sprawdzanie i analizę: bieżących postępów w nauce,

       uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach

       uczniów, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno –

       – wychowawczej nauczyciela, organizacji samodzielnej pracy

       uczniów

  b/ pobudzanie rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań

       uczniów

  c/ pobudzanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli                  

       i samooceny

  d/ okresowe podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz

       określenie stopnia opanowania przez ucznia materiału

       przewidzianego na dany rok szkolny

   

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

   

  a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych

       niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

       i końcoworocznych / semestralnych / ocen klasyfikacyjnych

       z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych

  b/ przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych

       i poprawkowych

  c/ ustalanie śródrocznych i końcoworocznych ocen

       klasyfikacyjnych

  d/ ustalania warunków i trybu uzyskania wyższych niż

       przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

       z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

       z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego

  e/ ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom

       / prawnym opiekunom / informacji o postępach i trudnościach

       ucznia w nauce

   

   

   

  KLASYFIKACJA  UCZNIÓW

   

  § 18

   

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują

  uczniów oraz rodziców /opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

   

 2. Nauczyciele na bieżąco oceniają pracę i postępy w nauce uczniów według następujących kryteriów:

   

  a/ ustala się 2 semestry w ciągu roku szkolnego, każdy z nich

       zakończony jest klasyfikowaniem uczniów, pierwszy semestr   kończy się przed feriami zimowymi, nie później niż 31 stycznia a termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych wyznaczony jest na posiedzeniu rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny

  b/ podczas trwania semestru mogą się odbywać podlegające

       ocenie przesłuchania problemowe, np. techniczne z gam, etiud,

       konkursy np. na najlepsze wykonanie utworu dowolnego,

       popisy klasowe, cykliczne koncerty uczniowskie

  c/ przesłuchania z gam i etiud obowiązują uczniów klasy IV, V i VI

       cyklu 6 – letniego oraz klasy II, III i IV cyklu 4 – letniego szkoły

       I stopnia oraz wszystkich uczniów szkoły II stopnia

  d/ w przypadku dużego zaawansowania programowego dopuszcza

       się możliwość przesłuchania z gam i etiud klas młodszych niż

       wymienione w punkcie c

  e/ pierwszy semestr kończy się przesłuchaniem półrocznym

       z instrumentu głównego

   

 3. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według następującej skali:

  celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający

  i niedostateczny.

   

  a/ Stopień celujący oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie

       wykraczają poza wymagania edukacyjne określone w ust. 1.

  b/ Stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń całkowicie spełnia

       wymagania edukacyjne.

  c/ Stopień dobry oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych

       nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym

       kształceniu.

  d/ Stopień dostateczny oznacza, że uczeń spełnił jedynie

       podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać

       trudności w toku dalszego kształcenia.

  e/ Stopień dopuszczający oznacza, że spełnienie wymagań

       edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet

       może uniemożliwić dalsze kształcenie.

  f/ Stopień niedostateczny oznacza, że uczeń wyraźnie nie

      spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu

      kontynuację kształcenia.

   

 4. Wszystkie oceny ucznia są jawne.

   

 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów/ nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

   

  5a.Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie prace kontrolne przez okres 1 semestru.

   

 6. Uczeń lub jego rodzice w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

   

  § 19

   

 1. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem

  Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani                                          poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach   klasyfikacyjnych.

   

 2. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować rodziców / opiekunów/ tych uczniów, którym grożą oceny nie dające promocji.

   

 3. Ocenę klasyfikacyjną półroczną / semestralną / ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

   

 4. Ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne.

   

 5. Ocenę klasyfikacyjną półroczną i końcoworoczną z przedmiotów nadobowiązkowych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

   

 6. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna niedostateczna, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

   

 7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia za zgodą Rady Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu kolejnych dwóch lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianych dla danej klasy.

   

 8. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo o niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.

   

 9. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z chóru na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

   

  9a.Dyrektor szkoły na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.

   

      10. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych                               

            w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

            wpisuje się „ zwolniony ”.

   

  11. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może być          klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem

   

   

   

   

  PROMOWANIE UCZNIÓW,EGZAMINY PROMOCYJNE

   

  § 20

   

 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:

   

  a/ promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub

       ukończeniu szkoły

  b/ promowaniu uczniów poza normalnym trybem

  c/ wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów

   

 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał oceny

  klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego,                             a z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego.

    

 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen 4, 75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z instrumentu głównego, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy następnej.

   

 4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania jest promowany na podstawie odrębnych przepisów.

   

   

  § 21

   

 1. Egzaminy promocyjne przeprowadza się z następujących

  przedmiotów:

   

  PSM I stopnia: instrument główny ( z wyjątkiem uczniów                                klasy I, którym ocenę końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia )

   

  PSM II stopnia: instrument główny ( z wyjątkiem uczniów klasy programowo najwyższej, którym ocenę ustala nauczyciel przedmiotu głównego)

   

 2. skreślony

 3. Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 4. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje co najmniej 3 – osobową komisję, w skład której wchodzą:

   

  a/ dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji – jako

       przewodniczący komisji

  b/ nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu

  c/ nauczyciel / nauczyciele / tego samego lub pokrewnego

       przedmiotu

   

 5. Komisja ustala ocenę ucznia na podstawie egzaminu promocyjnego.

  Przy ocenie uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.

  W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków komisji.

   

 6. skreślony

   

 7. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę, program / tematy / egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

   

 8. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły                   w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

   

 9. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, a ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel. Dopuszcza się też, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożenie egzaminu promocyjnego. Ostateczny termin zdawania tego egzaminu to 31 sierpnia.

   

  10.Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin promocyjny bez

       usprawiedliwienia jest traktowany jako uczeń nieklasyfikowany.

   

  11. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywna roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.            

   

   

  EGZAMINY  KLASYFIKACYJNE

   

  § 22

   

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

   

 2. Uczeń nieklasyfikwany, w przypadku gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

   

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności                nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców

  / prawnych opiekunów / Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

   

 4. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn uzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców

  / prawnych opiekunów / Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

   

 5. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego / w szkole               I stopnia / oraz z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego i z przedmiotów kończących swój cykl nauczania / szkoła II stopnia / przeprowadza komisja egzaminacyjna              w składzie jak do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu.

   

 6.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony               z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami, jednak egzamin ten może być przeprowadzony najpóźniej do                             15 września.

   

 7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, program / tematy / egzaminu, datę oraz ocenę ustaloną przez komisję.

   

 8. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki, terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza dyrektor szkoły.

   

   

   

  EGZAMINY  POPRAWKOWE

   

  § 23

   

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub nie więcej niż jedną ocenę dopuszczającą z instrumentu głównego                               i kształcenia słuchu / pod warunkiem, że oceny te nie były wystawione w trybie egzaminu promocyjnego / może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

   

 2.  Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych każdego typu szkoły.

   

 3. Egzamin poprawkowy musi się odbyć przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny.

   

 4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

   

  a/ dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole

       funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji

  b/ nauczyciel uczący ucznia przedmiotu

  c/ nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu

   

  4a. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji

   

 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin, program

  / tematy / egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

   

 6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż

  15 września nowego roku szkolnego.

   

   

   

   POWTARZANIE KLASY, PRZYPADKI SKREŚLENIA

  Z LISTY UCZNIÓW

   

  § 24

 1. Uczeń, który nie uzyskał promocji do następnej klasy może,

  za zgodą Rady Pedagogicznej powtarzać klasę, jednak jest to możliwe w danym typie szkoły tylko jeden raz.

   

 2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w następujących       

  przypadkach:

   

  a/ jeśli nie uzyskał promocji do następnej klasy lub nie zdał

       egzaminu poprawkowego

  b/ w przypadku ½ nieusprawiedliwionych nieobecności

       w ciągu roku szkolnego, jeżeli Rada Pedagogiczna

       nie udzieli zgody na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego

  c/ na wniosek ucznia, jeśli jest pełnoletni

  d/ na wniosek rodziców / opiekunów /

  e/ w przypadku rażąco złego zachowania

  f/ w przypadku nie zgłoszenia się na zajęcia bez powiadomienia do dnia 14 września

   

 3. Decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

   

   

   

   

  UKOŃCZENIE  SZKOŁY

   

  § 25

   

  1. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli z wszystkich

   przedmiotów edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, a z przedmiotów: instrument główny                    i kształcenie słuchu oceny wyższe od stopnia dopuszczającego.

    

  2.  Uczeń kończy szkołę II stopnia, jeżeli zdał egzamin dyplomowy z instrumentu głównego i uzyskał ocenę co najmniej dostateczną, a z historii muzyki ocenę co najmniej dopuszczającą.

    

  3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne                                z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał średnią 4, 75 kończy szkołę z wyróżnieniem.

    

    

    

   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

    

   § 26

    

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej metalowej okrągłej z godłem państwowym i napisem w otoku: Państwowa Szkoła Muzyczna            I i II stopnia im. prof. Tadeusza Wrońskiego.

   

 2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

   

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

   

 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły i opatruje pieczęcią urzędową.

   

 5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej                         i materiałowej regulują odrębne przepisy, którymi dysponuje dział księgowości.

   

 6. Szkoła może pobierać opłaty za wypożyczanie instrumentów muzycznych. Sposób pobierania opłat i ich wysokość określa dyrektor szkoły. Opłaty te przeznaczone są na remont                            i konserwację instrumentów.

   

 7. Ewentualne zmiany do statutu szkoły może wprowadzić Rada Pedagogiczna w formie uchwały.

   

   

   

   

   

   

  Statut ten został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 grudnia 2000 roku.

  Nowelizacja niniejszego statutu dokonana została uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 września 2006 r a także 16 czerwca 2008r, 6 grudnia 2007r, 15 września 2011 r, 25 czerwca 2012 r, 28 stycznia 2013 r, 4 czerwca 2014 r, 8 października 2014 r, 16 września 2015 r.


Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572).
Rozporządzenia: 

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2011 nr 36 poz. 184)

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych  (Dz.U. 2011 nr 89 poz. 511)

 •  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie  świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 377).

 •  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2013 r. , poz. 993)

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2014 r. , poz.  686)

 •  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 w sprawie ramowych planów nauczania Ministra publicznych szkołach Ministra placówkach artystycznych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 785)

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2014 r. , poz. 882)

 •  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 2014 r. , poz. 1039)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rozwiązywania spraw spornych

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi :

1. Wszystkie organy szkoły powinny ze sobą ściśle współpracować w celu realizacji zadań statutowych oraz w miarę możliwości wspólnie podejmować ważne decyzje.

2. Wszelkie spory zaistniałe na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze zrozumienia i wzajemnego poszanowania stron.

3. W sprawach wniosków do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z pełnionej funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole – postępowanie wyjaśniające przeprowadza organ prowadzący szkołę lub dyrektor w ciągu 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie złożonego wniosku. Wszystkie zainteresowane w tych sprawach strony/osoby mają prawo składać wyjaśnienia na piśmie lub ustnie.

4. Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych stron.

5. Spory pomiędzy uczniami i nauczycielami rozpatruje dyrektor szkoły zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt. 2 i 4.

6. Decyzje w sprawach określonych w pkt. 4 i 5 podejmuje dyrektor w terminie 14 dni               (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia pisemnego zażalenia w tej sprawie – po zbadaniu i wyjaśnieniu sprawy.

7. Treść podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje niezwłocznie wszystkim zainteresowanym stronom na piśmie.

8. Od decyzji dyrektora wnioskodawcy mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9. W przypadku naruszenia praw uczniów przez innych członków społeczności szkolnej osobą upoważnioną do przeprowadzenia analizy sprawy jest dyrektor (wicedyrektor), pedagog, opiekun samorządu uczniowskiego. Jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor (wicedyrektor), sprawę można przekazać organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Kontakt

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.prof.Tadeusza Wrońskiego
  Zapiecek 8
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  NIP 773 16 33 284
 • +48 447244210

BIP

Strona BIP

Zakup fortepianu Yamaha C5X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego